στην τιμή εργασίας απεντόμωσης - μυοκτονίας 30%
έκπτωση
στο κόστος των εργασιών για όλες τις υπηρεσίες... 10%
έκπτωση
σε όλα τα είδη... 15%
έκπτωση
σε όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες... 5%
έκπτωση
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Περιφέρεια

Νομός

Δραστηριότητα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΜΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑΣ

Περιφέρεια

Νομός

Δραστηριότητα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΜΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Περιφέρεια

Νομός

Δραστηριότητα